Meubilair bestellen, kantoor meubilair bestellen en/of verlichting bestellen

Interieurwebwinkel.nl
Home | Klantenservice | Contact | info@interieurwebwinkel.nl
Winkelwagen Aantal producten: 0 st.       € 0,00  
Je hebt nog geen producten in je winkelwagen
Interieur webwinkel.nlInformatieOver interieurwebwinkelGa naar: Radiusbv.nlKlantenserviceContactInformatie verzendkosten
Verzendkosten € 25,00 ongeacht het aantal.

Bij bestellingen van meer dan 16 stuks kunt u korting krijgen. Bel 024-3789465.

- Algemene voorwaarden
- Disclaimer

Meer informatie over iDeal

Algemene voorwaarden

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. In deze Algemene voorwaarden wordt aangegeven welk type informatie op deze website door ons wordt verzameld, en hoe we deze informatie gebruiken en beveiligen. Deze voorwaarden vertelt u ook wat u kunt doen indien u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, en hoe u informatie die u reeds aan ons verstrekt hebt, kunt wijzigen.


Deze voorwaarden heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere sites waarvoor op deze site links worden geboden. Door de site te benaderen komt u met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.


Hoofdstuk 1 Inhoudsopgave

De algemene bepalingen zijn opgedeeld in de volgende hoofdstukken:

 • Inhoudsopgave
 • Algemene bepalingen
 • Bestellingen
 • Slotbepalingen

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Interieurwebwinkel: Interieurwebwinkel.nl, onderdeel van Radius B.V. Nijmegen
 • de consument: iedere natuurlijke persoon, particulier of handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die gebruik wil maken c.q. maakt van de producten en/of diensten van interieurwebwinkel;

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen interieurwebwinkel en de consument worden gesloten tot:

 • het afnemen van een product van interieurwebwinkel (hoofdstuk 3)

ongeacht de wijze van totstandkoming van die overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten van de bestelling die gesloten worden tussen interieurwebwinkel en rechtspersonen dan wel tussen interieurwebwinkel en natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.


Artikel 3. Conformiteit
Interieurwebwinkel staat ervoor in dat het geleverde product c.q. de geleverde dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de specificaties die gegeven werden bij het aanbod dat leidde tot de overeenkomst.

Interieurwebwinkel staat er bovendien voor in dat het geleverde product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.


Artikel 4. Aansprakelijkheid
Interieurwebwinkel stelt alles in het werk om de juistheid en actualiteit van de informatie die via zijn producten wordt verspreid te bevorderen, maar de consument blijft zelf verantwoordelijk voor de door hem of haar (mede) op grond van die informatie gedane aankopen.

Interieurwebwinkel staat niet in voor gebreken die na de aflevering van het product zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat interieurwebwinkel in voor eventuele ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

 

De foto's van SLV Big White producten op deze website zijn eigendom van Output BV. Interieurwebwinkel gebruikt deze middels een niet overdraagbare licentie. Downloaden of kopiëren vanaf deze website is dan ook niet toegestaan. Indien misbruik geconstateerd wordt zal hiervan melding worden gedaan bij Output BV.


Artikel 5. Betaling
Betaling door de consument kan, al naar gelang de aard van de overeenkomst, als hierna omschreven:

 • vooraf geschieden, al dan niet bij wijze van voorschot,
 • gelijktijdig geschieden met de fysieke afname van het product c.q. de dienst,

Artikel 6. Niet-tijdige betaling
Over betalingen die niet tijdig zijn verricht, kan interieurwebwinkel rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Interieurwebwinkel heeft het recht om een vordering op een consument uit handen te geven indien deze na tenminste twee aanmaningen nog niet heeft betaald.


Artikel 7. Niet-nakoming
Als interieurwebwinkel dan wel de consument één of meer verplichtingen, voortvloeiend uit een overeenkomst als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk niet nakomt, is de wederpartij gerechtigd om de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten, voor zover en voor zoveel de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Als interieurwebwinkel dan wel de consument bij herhaling in gebreke blijft de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, na te komen, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.


Artikel 8. Aanbiedingen en actieperiodes
Na overschrijding van de sluitingsdatum van een aanbieding of een actieperiode kan de consument niet meer gebruikmaken van de desbetreffende actie dan wel aanbieding. Interieurwebwinkel kan bepalen dat acties of aanbiedingen uitsluitend toegankelijk zijn voor leden, voor niet-leden of voor beide groepen.


Hoofdstuk 3 Bestellingen


Artikel 9. Bestelwijzen
De consument kan in persoon, telefonisch,  - voor alle door interieurwebwinkel uitgegeven en/of te koop aangeboden producten, waaronder begrepen losse exemplaren van alle door interieurwebwinkel gepubliceerde gidsen of andere periodieken. De prijzen van deze producten worden door interieurwebwinkel altijd inclusief btw en exclusief verzend- en administratiekosten vermeld.


Artikel 10. Betaling
De consument kan via iDeal betalen.


Artikel 11. Aflevering
Aflevering vindt plaats door overhandiging in persoon dan wel door toezending c.q. elektronische overdracht van het product aan het door de consument opgegeven adres.

Bij toezending geldt een maximale levertijd van twaalf weken. Bij overschrijding van deze levertijd heeft de consument het recht om alsnog nakoming te verlangen, dan wel het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit kan telefonisch, schriftelijk (brief/fax) of via e-mail gebeuren.


Artikel 12. Niet-leverbare producten
Indien een besteld product is uitverkocht en niet binnen de in artikel 11 gestelde termijn leverbaar is, worden reeds gedane betalingen uiterlijk binnen dertig dagen teruggestort.


Artikel 13. Retourzendingen
De consument heeft het recht om de overeenkomst binnen 7 werkdagen na de ontvangst van het product te annuleren. Deze periode gaat in op de dag na die van de ontvangst van het product. De consument kan het product retourneren naar:

Interieurwebwinkel.nl
Kerkenbos 13-27
6546 BG Nijmegen


Een reeds gedane betaling zal uiterlijk binnen 30 dagen na de annulering gerestitueerd worden.

Ingeval van levering van het verkeerde product dient het product ongebruikt en onbeschadigd geretourneerd te worden op kosten van interieurwebwinkel. Interieurwebwinkel stuurt vervolgens binnen dezelfde leveringsperiode het juiste product toe, onverminderd het bepaalde in artikel 13.


Hoofdstuk 4 Slotbepalingen


Artikel 14. Klachten
Mocht het product c.q. de dienst niet beantwoorden aan de verwachtingen die de consument daarvan mocht hebben dan wel indien naar mening van de consument interieurwebwinkel anderszins is tekortgeschoten bij de totstandkoming, de uitvoering, de beëindiging of de afwikkeling van een overeenkomst als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, dan kan de consument hierover binnen 3 maanden na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd een klacht indienen bij interieurwebwinkel.

Interieurwebwinkel verplicht zich binnen vier weken schriftelijk aan de consument mede te delen in hoeverre zijn/haar klacht gegrond is bevonden en op welke wijze aan de bezwaren van de consument zal worden tegemoetgekomen.


Artikel 15. Privacy
Op alle gegevens van consumenten in de zin van deze Algemene Voorwaarden is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Interieurwebwinkel heeft zijn gegevensbestanden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De wijze waarop interieurwebwinkel omgaat met door consumenten via de website van interieurwebwinkel verstrekte persoonsgegevens is tevens vastgelegd in een Privacyverklaring, die via de website te raadplegen is.


Aan derden buiten interieurwebwinkel worden, mits op schriftelijk verzoek, uitsluitend persoonsgegevens uit de klantenregistraties verstrekt:

 • wanneer een wettelijk voorschrift dat vereist;
 • wanneer dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen interieurwebwinkel en de consument;
 • wanneer dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures;
 • wanneer dat noodzakelijk is voor het (doen) verrichten van accountantscontrole;

dan wel na schriftelijke toestemming van de consument.

Wanneer interieurwebwinkel voor het verwerken van persoonsgegevens derden inschakelt als 'bewerker', wordt met deze bewerker schriftelijk overeengekomen dat de betreffende persoonsgegevens alleen mogen worden gebruikt in het kader van de tussen interieurwebwinkel en de bewerker gesloten overeenkomst en dat ze na uitvoering van de verwerking meteen worden vernietigd.


Artikel 16. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 17. Gebruikersrecht interieurwebwinkel.nl
Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt op deze website, gebruiken we die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bij voorbeeld om uw verzoek om informatie te beantwoorden.
Deze website wordt gehost door Fwd Design. Fwd Design neemt maatregelen om te helpen uw persoonlijke gegevens te beschermen en deze alleen volgens onze instructies te verwerken.

U hebt wellicht gehoord van stukjes informatie ookwel  genaamd "cookies" die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. We kunnen cookies of soortgelijke middelen gebruiken om tijdens uw bezoek aan onze website andere informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de site en de diensten die u via onze website gebruikt.

 We verzamelen deze informatie om onze site en onze producten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen tevens worden gebruikt om uw toekomstige activiteiten op onze site te versnellen. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of om u te waarschuren wanneer er cookies worden verzonden. Het weigeren van cookies op de door u bezochte site kan tot gevolg hebben dat u wanneer u onze site bezoekt bepaalde gedeelten van de site niet kunt benaderen of gepersonaliseerde informatie niet kunt ontvangen.
Statistieken over de site kunnen worden gebruikt om ervaringen op de website te verpersoonlijken en om statistieken over het gebruik van de website - anoniem en als totaalcijfer - te evalueren. Informatie over uw computer, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het Internet surft), het type Internet-browser dat u gebruikt en het type operating system dat u gebruikt kan ook worden verzameld en aan uw Persoonlijke Gegevens worden gekoppeld.

We treffen redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.


Artikel 18. Wijzigingen en afwijkingen
Interieurwebwinkel heeft het recht wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.
Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen interieurwebwinkel en de consument worden vastgelegd.


Artikel 19. Depot en inwerkingtreding
Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door interieurwebwinkel.nl en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 
Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, en typefouten. Aan de hier genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.
©opyright Interieurwebwinkel.nl 2007-2018  |  Onderdeel van Radius B.V. Nijmegen  |  Ontwikkeld door: We Are Konzept